Ciała Statutowe Stowarzyszenia KoLiber stanowią: Konwent, Prezes, Zarząd Główny, Rada Krajowa, Centralna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Naczelny. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prezes reprezentuje formację na zewnątrz. Zarząd Główny kieruje działalnością organizacji. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia. Centralna Komisja Rewizyjna kontroluje finanse oraz interpretuje Statut. Sąd Naczelny rozpatruje spory między członkami organizacji.

W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje … Więcej

Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych bezwzględną większością głosów przez Konwent. Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium. Centralna Komisja Rewizyjna orzeka o zgodności regulaminów ze … Więcej

Sąd Naczelny składa się z trzech sędziów, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Centralnej Komisji Rewizyjnej, zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów. Do kompetencji Sądu Naczelnego należy rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie wniosków o wykluczenie bądź wykreślenie członka Stowarzyszenia.

Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Konwent wybiera Prezesa na roczną kadencję, członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na czas dwóch kolejnych kadencji Prezesa oraz członków Sądu Naczelnego na czas kadencji Prezesa. Dodatkowo Konwent wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Centralnej Komisji Rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego, zmienia Statut większością 2/3 głosów, … Więcej

Rada Krajowa jest centralnym organem zbierającym się przynajmniej raz na kwartał, w którego obradach biorą udział członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia, decyduje o współpracy ogólnopolskiej z innymi organizacjami, formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych, inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim, a na wniosek … Więcej

Skontaktuj się z nami