Ciała Statutowe Stowarzyszenia KoLiber stanowią: Konwent, Prezes, Zarząd Główny, Rada Krajowa, Centralna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Naczelny. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prezes reprezentuje formację na zewnątrz. Zarząd Główny kieruje działalnością organizacji. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia. Centralna Komisja Rewizyjna kontroluje finanse, interpretuje Statut oraz rozpatruje spory między członkami organizacji.

W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje … Więcej

Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 8 członków wybieranych bezwzględną większością głosów przez Konwent. Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium. Centralna Komisja Rewizyjna orzeka o zgodności regulaminów ze … Więcej

Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Konwent wybiera Prezesa na roczną kadencję oraz członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na czas dwóch kolejnych kadencji Prezesa. Dodatkowo Konwent wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Centralnej Komisji Rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego, zmienia Statut większością 2/3 głosów, ustala wysokość centralnych składek członkowskich … Więcej

Rada Krajowa jest centralnym organem zbierającym się przynajmniej raz na kwartał, w którego obradach biorą udział członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia, decyduje o współpracy ogólnopolskiej z innymi organizacjami, formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych, inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim, a na wniosek … Więcej

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47/49(pok. 205), w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org