images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Statut

Statut Stowarzyszenia KoLiber

Niniejszy Statut został przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber 15 grudnia 2001 roku ze zmianami:

 • 13 grudnia 2003 roku,
 • 18 grudnia 2004 roku,
 • 17 kwietnia 2005 roku,
 • 18 grudnia 2005 roku,
 • 5 grudnia 2009 roku,
 • 11 grudnia 2010 roku,
 • 17 grudnia 2011 roku,
 • 14 grudnia 2013 roku,
 • 6 grudnia 2014 roku,
 • 12 grudnia 2015 roku,
 • 10 grudnia 2016 roku,
 • 8 grudnia 2018 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie KoLiber” zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

4. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z jego nazwą i symbolem oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

5. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

6. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

7. Fundament programu Stowarzyszenia stanowi niezmienna Deklaracja Ideowa.

Rozdział II

Cele i środki działania

8. Stowarzyszenie dąży do:

 • a) wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywno-liberalnych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju;
 • b) urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowania idei konserwatywno-liberalnej oraz wartości chrześcijańskich;
 • c) odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, poszanowanie prawa, sprawiedliwość oraz prymat etyki;
 • d) pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w społeczeństwie;
 • e) ułatwiania kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami;
 • f) promocji przedsiębiorczości i ochrony praw przedsiębiorców i konsumentów;
 • g) ochrony prawdy historycznej i dziedzictwa narodowego;
 • h) promocji kultury;
 • i) propagowania idei samorządności;
 • j) promocji ekologii i ochrony środowiska;
 • k) promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • l) działania na rzecz zwiększenia obronności kraju;
 • m) propagowania współpracy międzynarodowej i poszerzania wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • a) współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo;
 • b) wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym;
 • c) organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów;
 • d) prowadzenie działalności wydawniczej;
 • e) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
 • f) organizację wymian międzynarodowych;
 • g) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • h) promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem konserwatywno-liberalnego porządku państwa;
 • i) współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej 
  w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia;
 • j) udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia;
 • k) udział w kampaniach referendalnych przewidzianych w odrębnych przepisach prawa;
 • l) prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, ekspertyz, raportów i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej;
 • m) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, prawnej, historycznej oraz pro-przedsiębiorczej, szczególnie osób młodych, w tym organizowanie konkursów i programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

10. Statutowa działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

11. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków kandydatów, członków honorowych i członków wspierających.

13. Wyłącznie członkowie zwyczajni mogą być członkami władz krajowych i oddziałowych.

14. Członkiem kandydatem może być obywatel Polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 rok życia, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił i podpisał deklarację członkowską, która następnie została przyjęta przez członka władz krajowych albo władz oddziału Stowarzyszenia, lub wypełnił deklarację członkowską online i potwierdził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia po nawiązaniu kontaktu przez członka władz krajowych bądź władz oddziału Stowarzyszenia.

15. Status członka zwyczajnego uzyskuje się z chwilą zatwierdzenia stażu kandydackiego

16. Zarząd oddziału może podjąć uchwałę o zatwierdzeniu stażu kandydackiego członka kandydata na swoim pierwszym posiedzeniu po upływie półrocznego stażu kandydackiego, który liczony jest od chwili dostarczenia informacji o zapisaniu się członka kandydata do Zarządu Głównego. W uchwale powinna znaleźć się informacja o przebiegu stażu kandydackiego. Po przyjęciu uchwała przesyłana jest niezwłocznie do Zarządu Głównego. Zarząd Główny ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu wraz uzasadnieniem od tej decyzji do Centralnej Komisji Rewizyjnej. Niezgłoszenie sprzeciwu w wyznaczonym terminie skutkuje wejściem w życie Uchwały zarządu oddziału. Centralna Komisja Rewizyjna ma 30 dni na podjęcie uchwały utrzymującej bądź oddalającej sprzeciw Zarządu Głównego. W przypadku niepodjęcia uchwały w wyznaczonym terminie Uchwała Zarządu Oddziału wchodzi w życie. 

17. W przypadku utrzymania sprzeciwu przez Centralną Komisję Rewizyjną, Zarząd Oddziału może ponownie przedstawić Uchwałę o zatwierdzenie stażu kandydackiego Zarządowi Głównemu po 3 miesięcznym okresie karencji. Ponowne niezatwierdzenie kandydatury skutkuje wygaśnięciem członkostwa członka-kandydata z możliwością ponownego zapisania się do Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie jednego roku od dnia uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej ponownie podtrzymującej sprzeciw Zarządu Głównego

18. Zmiana oddziału następuje poprzez niezwłoczne przyjęcie wniosku o przyjęcie do oddziału przez członka Zarządu Oddziału przyjmującego po niezwłocznym poinformowaniu Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału, który członek opuszcza. Członek zmieniający oddział nie posiada czynnego prawa wyborczego w nowym oddziale przez dwa miesiące od daty zmiany oddziału.

19. Osobie fizycznej, która udzieliła Stowarzyszeniu wsparcia na zasadach określonych przez Radę Krajową, Prezes może nadać tytuł Mecenasa Stowarzyszenia KoLiber.

20. Osoba prawna, która udzieliła Stowarzyszeniu wsparcia, na zasadach określonych przez Radę Krajową, może uzyskać za jej zgodą tytuł Członka Wspierającego Stowarzyszenia KoLiber.

21. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych. Rada Krajowa ustala rodzaje składek członków wspierających oraz ich wysokość. 

22. Członek Stowarzyszenia ma prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia oraz prawo do informacji na temat oświadczeń i decyzji władz krajowych oraz oddziałów

23. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • a) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;
 • b) stosować się do postanowień i uchwał władz krajowych i oddziałów;
 • c) uiszczać w terminie składki członkowskie na rachunek bankowy Stowarzyszenia;
 • d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • e) przestrzegać uniwersalnych norm etycznych cywilizacji łacińskiej;
 • f) powstrzymywać się od działań na szkodę Stowarzyszenia.

24. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków określonych w pkt 23 lit. a-c.

25. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązków określonych w pkt 23 lit. a-b

26. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 • śmierci;
 • wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem, złożonym 
  na ręce Sekretarza Stowarzyszenia lub Członka Zarządu Oddziału;
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia;
 • niepłacenia należnych składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy;
 • dwukrotnego niezatwierdzenia stażu kandydackiego.

27. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w pkt 26 lit. c następuje w momencie prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

28. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w pkt 26 lit. d następuje z mocy prawa z końcem 12 miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki członkowskie.

29. Rada Krajowa w drodze uchwały ustala procedurę informowania członka o grożącej utracie członkostwa oraz sposobu informowania o wygaśnięciu członkostwa.

30. Członkostwo honorowe przyznaje i odbiera Rada Krajowa na wniosek minimum 30 członków zwyczajnych reprezentujących co najmniej cztery oddziały.

Rozdział IV

Władze krajowe

31. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

 • a) Konwent;
 • b) Prezes;
 • c) Zarząd Główny;
 • d) Rada Krajowa;
 • e) Centralna Komisja Rewizyjna.

Konwent

32. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

33. Jeśli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia spada poniżej liczby delegatów, członkowie zwyczajni uzyskują prawo uczestniczenia w Konwencie bezpośrednio

34. Delegatami są: przedstawiciele oddziałów, wyłonieni w wyniku procedury wyborczej w danym oddziale, członkowie Zarządu Głównego oraz członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej.

35. Odwołanie członka Zarządu Głównego po wyłonieniu delegatów w jego oddziale jest bezskuteczne.

36. Przydziału liczby delegatów przypadających na każdy oddział dokonuje Centralna Komisja Rewizyjna, na podstawie ewidencji członków spełniających wymogi o których mowa w pkt 37, przekazanej jej przez Zarząd Główny według stanu na 8 tygodni przed Konwentem Zwyczajnym.

37. Oddział, aby móc partycypować w podziale delegatów, musi na 8 tygodni przed konwentem zwyczajnym posiadać minimum 13 członków zwyczajnych, którzy mają opłacane składki centralne do miesiąca, w którym Prezes Zarządu Głównego zwołał konwent zwyczajny.

38. Liczba delegatów równa się dwukrotności liczby oddziałów, o których mowa w pkt 37, jednak nie może być ona mniejsza niż 30,

39. Każdy oddział, o którym mowa w punkcie 37, jest reprezentowany przez co najmniej jednego delegata.

40. Przydziału delegatów dokonuje się na podstawie liczby członków oddziału, o których mowa w pkt 37 systemem St. Lague’a,

41. Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej dotycząca przydziału delegatów winna zapaść nie później niż na sześć tygodni przed Konwentem zwyczajnym.

42. Delegaci sprawują swój mandat do następnego Konwentu zwyczajnego.

43. Mandat delegata wygasa z chwilą utraty członkostwa lub zrzeczenia się mandatu delegata. Zrzeczenie się mandatu delegata staje się ważne z chwilą złożenia na ręce prezesa oddziału wraz z przesyłaniem tej informacji do Prezesa Zarządu Głównego oświadczenia woli w formie dokumentowej, w tej sprawie. W takiej sytuacji stosuje się pkt 106 lit. f

44. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na dzień przypadający w ostatnim miesiącu jego kadencji z dwunastotygodniowym wyprzedzeniem. Prezes ma jednocześnie obowiązek poinformować prezesów oddziałów oraz Centralną Komisję Rewizyjną  o miejscu, terminie 
i proponowanym porządku obrad Konwentu zwyczajnego.

45. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na pisemny wniosek:

 • a) 1/4 członków zwyczajnych;
 • b) Rady Krajowej;
 • c) Centralnej Komisji Rewizyjnej.

46. Prezes ma obowiązek zwołać Konwent nadzwyczajny we wskazanym przez wnioskodawcę terminie, z uwzględnieniem postulowanych punktów porządku obrad. Odwołanie Prezesa, członków Centralnej Komisji Rewizyjnej a także uzupełnienie składu Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz zmiana Statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad.

47. Konwent nadzwyczajny musi zostać zwołany z minimalnie 4 tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązek informacyjny stosuje się na zasadach określonych w pkt. 44 zdanie 2.

48. Do ważności Konwentu wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy delegatów. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, Konwent jest ważny bez względu na liczbę delegatów.

49. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

50. Konwent:

 • a) wybiera Prezesa na roczną kadencję;
 • b) odwołuje Prezesa większością 2/3 głosów pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy, który kontynuuje kadencję poprzednika;
 • c) odwołuje pozostałych członków zarządu większością 3/5 głosów. Odwołany członek zarządu nie może zostać ponownie wybrany do końca kadencji Prezesa;
 • d) wybiera bezwzględną większością głosów członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na dwuletnią kadencję;
 • e) odwołuje większością 2/3 głosów członka Centralnej Komisji Rewizyjnej pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy;
 • f) uzupełnia skład Centralnej Komisji Rewizyjnej w przypadku wakatu; Uzupełnienie składu dokonuje się wedle procedury określonej w pkt 50 d, a wybrany członek Centralnej Komisji Rewizyjnej kontynuuje kadencję poprzednika.
 • g) zmienia Statut większością 2/3 głosów;
 • h) ustala wysokość centralnych składek członkowskich i wpisowego;
 • i) określa cele i linię działania Stowarzyszenia;
 • j) decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem;
 • k) wysłuchuje rocznego sprawozdania Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej z pełnionych funkcji.

51. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu na zakończenie kadencji, Konwent głosuje nad uchwałą o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu Głównego.

52. Nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego skutkuje niemożnością pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu Głównego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej na okres 2 lat.

Prezes i Zarząd Główny

53. Prezes:

 • a) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • b) realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim;
 • c) za zgodą Rady Krajowej powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych;
 • d) po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Rewizyjnej ustala wzór deklaracji członkowskiej;
 • e) w wypadku rozwiązania oddziału Stowarzyszenia przyporządkowuje jego członków do innych oddziałów;
 • f) stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek śmierci lub wystąpienia;
 • g) uchwala regulamin swoich prac;
 • h) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem;
 • i) powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych;
 • j) decyduje o współpracy o zasięgu ogólnopolskim z innymi organizacjami;
 • k) inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim;
 • l) uchwala politykę bezpieczeństwa Stowarzyszenia oraz pozostałe regulacje związane 
  z ochroną danych osobowych;
 • m) ustala wzór wniosku o zatwierdzenie stażu kandydackiego.

54. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się na wniosek i w terminie wskazanym przez: Prezesa, dwóch członków Zarządu Głównego, Rady Krajowej, oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej.

55. W posiedzeniach Zarządu Głównego musi uczestniczyć przynajmniej trzech jego członków.

56. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności – wiceprezesa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

57. Zarząd Główny może odbywać posiedzenia oraz podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

58. Zarząd Główny:

 • a) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • b) realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim;
 • c) za zgodą Rady Krajowej powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych;
 • d) po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Rewizyjnej ustala wzór deklaracji członkowskiej;
 • e) w wypadku rozwiązania oddziału Stowarzyszenia przyporządkowuje jego członków do innych oddziałów;
 • f) stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek śmierci lub wystąpienia;
 • g) uchwala regulamin swoich prac;
 • h) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem;
 • i) powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych;
 • j) decyduje o współpracy o zasięgu ogólnopolskim z innymi organizacjami;
 • k) inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim;
 • l) uchwala politykę bezpieczeństwa Stowarzyszenia oraz pozostałe regulacje związane 
  z ochroną danych osobowych;
 • m) ustala wzór wniosku o zatwierdzenie stażu kandydackiego.

59. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

60. Członkowie Zarządu Głównego mogą być wynagradzani za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Sposób, wysokość i kryteria przyznawania wynagrodzenia określa Rada Krajowa.

Rada Krajowa

61. W skład Rady Krajowej wchodzą członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. 
W zastępstwie prezesa oddziału w obradach Rady Krajowej może uczestniczyć upoważniony przez niego członek oddziału.

62. Członkami Rady Krajowej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

63. Rada Krajowa zbiera się przynajmniej raz na kwartał z inicjatywy: Prezesa, Zarządu Głównego albo na wniosek połowy oddziałów. Prezes ma obowiązek poinformować członków Rady Krajowej i przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej z 14 dniowym wyprzedzeniem o jej miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.

64. Rada Krajowa może obradować również za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Przy Radzie Krajowej w tej formie obowiązuje 3-dniowy termin na poinformowanie 
o terminie, porządku obrad i sposobie komunikacji.

65. Do ważności Rady Krajowej wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy uprawnionych. W drugim terminie, nie wcześniej niż godzinę po pierwszym, Rada Krajowa jest ważna bez względu na liczbę obecnych.

66. Rada Krajowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

67. Rada Krajowa:

 • a) uchwala strategię działania Stowarzyszenia;
 • b) ustala szczegółowe zasady odbywania stażu kandydackiego;
 • c) może żądać od Zarządu Głównego przedstawienia informacji o sytuacji organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia;
 • d) uchwala regulamin swoich prac;
 • e) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem;
 • f) nadaje i odbiera tytuł członka honorowego.

Centralna Komisja Rewizyjna – postanowienia ogólne

68. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 8 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym oraz zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

69. Pracami Centralnej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany przez członków CKR na pierwszym posiedzeniu, spośród członków Komisji.

70. Kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej dzielą się na kompetencje nadzorcze, sądowe oraz związane z interpretacją statutu i tworzeniem prawa wewnętrznego Stowarzyszenia.

71. Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej ma obowiązek przedstawienia na Konwencie Zwyczajnym sprawozdania z prac komisji prowadzonych w ostatnim roku. Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy Komisja przekroczyła termin 2 miesięcy, w sprawozdaniu należy umieścić informację o takim opóźnieniu o treści ,,Centralna Komisja Rewizyjna w sprawie (tu wskazać sprawę) nie dochowała terminu, spóźniając się o (tu liczba dni opóźnienia), oraz dlaczego.

Centralna Komisja Rewizyjna – kompetencje nadzorcze

72. Do kompetencji nadzorczych Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności;
 • b) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium;
 • c) orzekanie o zgodności regulaminów Zarządu Głównego, Rady Krajowej i oddziałów ze Statutem. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminów Zarządu Głównego i Rady Krajowej w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia Statutu. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu oddziału stosuje się postanowienia uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzeniu niezgodności regulaminu oddziału ze Statutem;
 • d) orzekanie na wniosek co najmniej ¼ członków oddziału lub Rady Krajowej o ważności walnego zebrania oddziału wybierającego władze oddziału. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminu oddziału Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje prezesowi Zarządu Głównego zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w terminie 30 dni w celu wyboru nowych władz. Obowiązki Zarządu Oddziału pełni do czasu wyboru nowych władz Zarząd Główny, a obowiązki oddziałowej komisji rewizyjnej przejmuje do czasu wyboru nowej komisji rewizyjnej oddziału Centralna Komisja Rewizyjna;
 • e) orzekanie na wniosek co najmniej ¼ członków oddziału lub Rady Krajowej o ważności walnego zebrania oddziału wybierającego delegatów na Konwent. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminu oddziału Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje prezesowi oddziału zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w celu wybrania nowych delegatów na Konwent. W przypadku gdy termin Konwentu nie pozwala na zwołanie Walnego Zebrania w terminie określonym w pkt 100, czas na zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania może ulec skróceniu do 3 dni. Jeśli w dalszym ciągu termin też nie mógłby zostać dochowany Centralna Komisja Rewizyjna przeprowadza losowanie delegatów spośród członków oddziału. Ponowne zwołanie Walnego Zebrania wybierającego zarówno władze oddziału, jak i delegatów na Konwent następuje według trybu określonego w podpunkcie d) z uwzględnieniem krótszego terminu zwołania walnego zebrania z powodu terminu Konwentu;
 • f) orzekanie o zgodności działań Zarządu Głównego i Rady Krajowej ze Statutem 
  i regulaminami. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności;
 • g) wyłączne prawo do stwierdzenie trwałej niezdolności Prezesa do sprawowania funkcji z jednoczesnym powierzeniem jego obowiązków jednemu z członków Zarządu Głównego, który zwołuje Konwent zwyczajny w terminie 8 tygodni, chyba że został już Konwent Zwyczajny został już zwołany we wcześniejszym terminie;
 • h) orzekanie o prawidłowości wniosków, o których mowa w pkt 45 lit.a;
 • i) możliwość uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego;
 • j) prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.

Centralna Komisja Rewizyjna – kompetencje interpretacyjne oraz prawodawcze

73. Centralna Komisja Rewizyjna dokonuje interpretacji statutu.

74. Centralna Komisja Rewizyjna uchwala:

 • a) przydział delegatów na Konwent;
 • b) wzorcowy regulamin dla oddziału oraz regulamin swoich prac;
 • c) zasady prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia.

Centralna Komisja Rewizyjna – kompetencje sądowe

75. Do kompetencji sądowych Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) rozpatrywanie w dwóch instancjach spraw dyscyplinarnych;
 • b) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia.

76. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte w sytuacji, gdy zachowanie członka jest sprzeczne ze Statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami władz krajowych lub władz oddziału.

77. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być orzeczone:

 • a) upomnienie;
 • b) publiczna nagana na forum Stowarzyszenia;
 • c) obowiązek wykonania określonego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia lub powstrzymania się od określonych czynności;
 • d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia lub zakaz sprawowania funkcji 
  w określonych organach Stowarzyszenia na okres do 2 lat;
 • e) wykluczenie ze Stowarzyszenia z możliwością zakazania ponownego wstąpienia 
  do Stowarzyszenia do 5 lat od uprawomocnienia się uchwały.

78. W przypadku prawomocnego orzeczenia kary na podstawie pkt 77 lit. d wobec Prezesa Stowarzyszenia, Centralna Komisja Rewizyjna niezwłocznie wyznacza osobę pełniącą obowiązki Prezesa, na czas nie dłuższy niż do następnego Konwentu Zwyczajnego.

79. Centralna Komisja Rewizyjna rozpatruje spory między członkami i rozstrzyga w postępowaniach dyscyplinarnych w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Skład I instancji składa się z  3 osób, ustalonych w drodze losowania.

80. Od uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej rozstrzygającej postępowanie dyscyplinarne stronom przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej powinna być doręczona członkowi pocztą elektroniczną wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania pod rygorem jej nieważności. W przypadku braku złożenia odwołania przez strony uchwała uprawomocnia się.

81. Odwołanie od orzeczenia Centralnej Komisji Rewizyjnej w I instancji, rozpatruje Komisja w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia odwołania. Do składu orzekającego sprawę w II instancji nie wchodzą członkowie rozpatrujący daną sprawę w I instancji. Skład II instancji Centralnej Komisji Rewizyjnej składa się z 5 osób, które nie uczestniczyły w postępowaniu w pierwszej instancji.  

82. Jeśli członkowi Stowarzyszenia, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne wygaśnie członkostwo lub złoży on rezygnację z członkostwa, postępowanie to zostaje umorzone. W przypadku ponownego wstąpienia członka do Stowarzyszenia, postępowanie to zostaje wznowione.  

83. W sprawach sądowych Centralna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach decyzja podejmowana jest większością zwykłą a w przypadku remisu przy interpretacji statutu decyduje głos przewodniczącego.  

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

84. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 • a) składek członkowskich;
 • b) darowizn, spadków i zapisów;
 • c) dotacji i subwencji oraz grantów;
 • d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • e) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 • f) odsetek i depozytów bankowych;
 • g) odpłatnej działalności pożytku publicznego;

85. W razie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przychód Stowarzyszenia pochodzić może także z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez podatników.

86. Przez składki członkowskie należy rozumieć składki centralne. Oddziały mogą dodatkowo uchwalić obowiązek opłacania składek oddziałowych, które są odrębne od składek członkowskich.

87. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

88. Zabronione jest:

 • a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
  w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej ,,osobami bliskimi”;
 • b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 • c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych i w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
 • d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

89. Walne zebranie oddziału może podjąć uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział. Przed podjęciem tej uchwały prezes oddziału zwraca przedkłada Centralnej Komisji Rewizyjnej projekt regulaminu oddziału oraz wnosi o stwierdzenie zgodności projektu regulaminu ze statutem Stowarzyszenia. Centralna Komisja Rewizyjna winna podjąć taką uchwałę w ciągu 30 dni. Uchwała o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział, podjęta bez wskazanej wyżej uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej, jest bezwzględnie nieważna. Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej o odmowie stwierdzenia zgodności regulaminu oddziału ze Statutem musi zawierać uzasadnienie.

90. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwala Zarząd.  

91. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes.

92. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną uprawniony jest prezes oddziału.

Rozdział VI

Oddziały Stowarzyszenia

93. Oddziały Stowarzyszenia są tworzone i rozwiązywane przez Radę Krajową na wniosek Zarządu Głównego.

94. Oddziały są rozwiązywane przez Radę Krajową:

 • a) w przypadku działań rażąco sprzecznych ze Statutem, trwałej niezdolności do działań statutowych lub posiadania liczby członków uniemożliwiającej reprezentacje oddziału na Konwencie – na wniosek Zarządu Głównego; od decyzji Rady Krajowej przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji Rewizyjnej złożone przez Walne Zebranie likwidowanego oddziału w terminie miesiąca od dnia podjęcia decyzji;
 • b) na wniosek walnego zebrania oddziału podjęta bezwzględną większością głosów.

95. Uchwała Rady Krajowej o powołaniu oddziału zawiera w swojej treści powołanie tymczasowego prezesa oddziału oraz wymienia członków założycieli. Tymczasowy prezes oddziału w terminie 3 tygodni od uchwały Rady Krajowej zwołuje pierwsze walne zebranie oddziału. W trakcie pierwszego walnego zebrania czynne i bierne prawa wyborcze przysługują członkom założycielom.  

96. Do czasu przyjęcia regulaminu oddział działa na podstawie regulaminu wzorcowego.

97. Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć koła terenowe. W przypadku utworzenia koła w mieście, nie będącego częścią tego samego województwa co oddział je powołujący, wymagana jest zgoda Rady Krajowej.

98. Władzami oddziału są:

 • a) walne zebranie;
 • b) prezes;
 • c) zarząd;
 • d) oddziałowa komisja rewizyjna.

99. W walnym Zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni, zwani dalej członkami oddziału, 
o ile nie zalegają ze składkami członkowskimi oraz – o ile regulamin oddziału nie stanowi inaczej – ze składkami oddziałowymi, jeżeli takie obowiązują w oddziale.

100. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie – z 14 dniowym wyprzedzeniem – wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie oraz głównych punktach obrad.

101. W pierwszym terminie do ważności walnego zebrania wymagana jest obecność co najmniej  połowy członków oddziału, uprawnionych do udziału w nim. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

102. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut lub regulamin przewiduje inaczej.

103. Walne zebranie jest zwoływane przez prezesa:

 • a) nie rzadziej niż raz w roku,
 • b) na wniosek połowy członków oddziału,
 • c) na żądanie oddziałowej komisji rewizyjnej lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.

104. W przypadkach wystąpienia sytuacji z pkt 103 lit. b i c   prezes ma obowiązek zwołać walne zebranie we wskazanym, najwyżej 30 dniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad. Wybór władz i zmiana regulaminu oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie walnego zebrania.

105. W razie niemożności zwołania walnego zebrania oddziału z powodu braku prezesa oddziału, walne zebranie może zwołać Prezes Stowarzyszenia w miejscowości, będącej siedzibą oddziału.

106. Walne zebranie:

 • a) wybiera prezesa oddziału na roczną kadencję, chyba że regulamin stanowi inaczej;
 • b) wybiera oddziałową komisję rewizyjną na czas kadencji prezesa;
 • c) uchwala regulamin oddziału;
 • d) wysłuchuje sprawozdania ustępującego prezesa i komisji rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom zarządu;
 • e) ustala wysokość oddziałowych składek oddziałowych i wpisowego;
 • f) wybiera delegatów na Konwent w przypadku spełnienia warunków ujętych w punkcie 37;
 • g) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane regulaminem oddziału;
 • h) podejmuje uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział;
 • i) do czasu doręczenia Zarządowi Głównemu kopii protokołu walnego zebrania, 
  które dokonało wyboru nowych władz, prezes oddziału nie wchodzi w skład Rady Krajowej.

107. Do kompetencji prezesa oddziału należy:

 • a) reprezentowanie oddziału;
 • b) kierowanie pracami zarządu oddziału;
 • c) udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych;
 • d) wykonywanie innych zadań regulaminem oddziału;
 • e) inne sprawy oddziału nie zastrzeżone dla innych organów w oddziale.

108. Zarząd oddziału składa się przynajmniej z trzech osób: prezesa, sekretarza i skarbnika.

109. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

110. Do kompetencji zarządu oddziału należy:

 • a) kierowanie działalnością oddziału;
 • b) wykonywanie uchwał walnego zebrania oddziału;
 • c) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich;
 • d) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem i regulaminem oddziału.

111. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, chyba że regulamin oddziału stanowi inaczej. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej i zarządu oddziału.

112. Komisja rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

113. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

114. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności;
 • wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium członkom zarządu ;
 • interpretacja regulaminu oddziału;
 • orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz kół oddziału z regulaminem oddziału. 
  W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu oddziału;
 • orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz kół oddziału z regulaminem oddziału 
  i regulaminami zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności;
 • informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej;
 • wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych regulaminem oddziału;
 • orzekanie w zakresie zdolności prezesa oddziału do wypełniania przez niego obowiązków oraz istotnego zaniedbywania obowiązków.

115. Nie udzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok, chyba że regulamin oddziału stanowi inaczej.

116. Komisja rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału i władz koła. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty oddziału.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

117. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Konwentu podjętej większością 4/5 liczby uprawnionych do udziału w Konwencie. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.

118. W przypadku braku decyzji, co do przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia lub w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia aktem prawnym wyższego rzędu, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Caritas Polska, a dokumentacja Stowarzyszenia przechodzi na własność Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Postanowienia przejściowe

119. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą przyjęcia. Postanowienia o trybie wyboru i liczbie delegatów stosuje się od najbliższego Konwentu zwyczajnego po Konwencie w którym zmiany zostały uchwalone. Sprawy dotychczas nierozstrzygnięte przez Sąd Naczelny są przekazane do Centralnej Komisji Rewizyjnej. W przypadku spraw zakończonych Uchwałą Sądu Naczelnego, odwołania kierowane są do Centralnej Komisji Rewizyjnej, która rozpatruje je w drugiej instancji. 

120. Statut w przepisach przejściowych może przewidzieć wyjątki od powyższych regulacji.

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found