Statut

Statut Stowarzyszenia KoLiber

Niniejszy Statut został przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber 15 grudnia 2001 roku ze zmianami:

 • 13 grudnia 2003 roku,
 • 18 grudnia 2004 roku,
 • 17 kwietnia 2005 roku,
 • 18 grudnia 2005 roku,
 • 5 grudnia 2009 roku,
 • 11 grudnia 2010 roku,
 • 17 grudnia 2011 roku,
 • 14 grudnia 2013 roku,
 • 6 grudnia 2014 roku,
 • 12 grudnia 2015 roku,
 • 10 grudnia 2016 roku,
 • 8 grudnia 2018 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie KoLiber zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

4. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z jego nazwą i symbolem oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

5. 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

5a. Fundament programu Stowarzyszenia stanowi niezmienna Deklaracja Ideowa.

Rozdział II

Cele i środki działania

6. Stowarzyszenie dąży do:

 • a. wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywno-liberalnych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju,
 • b. urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowania idei konserwatywno-liberalnej oraz wartości chrześcijańskich,
 • c. odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak:
  • wolność jednostki,
  • własność prywatna,
  • poszanowanie prawa,
  • sprawiedliwość,
  • prymat etyki,
 • d. pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
 • e. ułatwiania kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
 • f. promocji kultury,
 • g. propagowania idei samorządności,
 • h. promocji ekologii i ochrony środowiska,
 • i. promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • j. działania na rzecz zwiększenia obronności kraju,
 • k. propagowania współpracy międzynarodowej i poszerzania wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału, a także informowania o związanej z tym działalności organizacji międzynarodowych, politycznych i gospodarczych, w szczególności: Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, Światowej Organizacji Handlu, Unii Europejskiej, itp.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • a. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo,
 • b. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
 • c. organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów,
 • d. prowadzenie działalności wydawniczej,
 • f. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • g. organizację wymian międzynarodowych,
 • h. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • i. promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem konserwatywno-liberalnego porządku państwa,
 • j. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia,
 • k. udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia,
 • l. udział w kampaniach referendalnych w rozumieniu ustawy o referendum ogólnokrajowym,
 • m. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, ekspertyz, raportów i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej,
 • n. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, szczególnie osób młodych, w tym organizowanie konkursów i programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

7a. Statutowa działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności w szczególności dla młodzieży szkolnej lub studiującej.

7b. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków kandydatów i członków honorowych.

9. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił i podpisał deklarację członkowską, popartą przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia i przyjętą przez członka władz krajowych albo władz oddziału oraz odbył półroczny staż kandydacki jako członek-kandydat. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

9a. Zarząd oddziału w czasie trwania stażu kandydackiego może podjąć uchwałę o jego niezatwierdzeniu wobec członka-kandydata, którego postawa rodzi poważne wątpliwości co do spełnienia kryteriów członkowskich lub który nie zrealizował dodatkowych wymagań wskazanych w regulaminie oddziału. Uchwała dla swej skuteczności wymaga przesłania wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia do Sądu Naczelnego. Sąd Naczelny w terminie 30 dni może podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały zarządu oddziału, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

10. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz krajowych i władz oddziałów. Członkowie kandydaci nie mają prawa głosowania na Konwencie i walnym zebraniu oraz nie mogą sprawować mandatu delegata. Członkowie honorowi nie mają praw wyborczych.

10a. W przypadku zmiany oddziału członek zwyczajny pozbawiony jest czynnego prawa wyborczego w okresie dwóch miesięcy od dnia zmiany oddziału.

10b. Zmiana oddziału następuje poprzez niezwłoczne przyjęcie wniosku o przyjęcie do oddziału przez członka zarządu oddziału przyjmującego oraz uczynienie wzmianki na deklaracji członkowskiej polegającej na przekreśleniu dotychczasowego oddziału i wpisaniu nowego wraz z datą zmiany oddziału i parafką członka zarządu oddziału przyjmującego. Wniosek o przyjęcie do oddziału jest integralną częścią deklaracji członkowskiej. Zarząd Główny po konsultacji z Centralną Komisją Rewizyjną opracuje wzór wniosku o przyjęcie do oddziału.

11. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia. Wręczenie uchwały Rady Krajowej o nadaniu tytułu członka honorowego następuje w sposób uroczysty na Konwencie.

11a. Osobie, która udzieliła Stowarzyszeniu wsparcia, określonego uchwałą Rady Krajowej, Prezes – za zgodą zainteresowanego – może nadać tytuł Mecenasa Stowarzyszenia KoLiber.

12. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 • a. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 • b. być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami władz krajowych i oddziałów,
 • c. być zaopatrywanym w wydawnictwa Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Główny, chyba że Rada Krajowa zadecyduje inaczej.

13. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • a. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
 • b. stosować się do postanowień i uchwał władz krajowych i oddziałów,
 • c. uiszczać w terminie składki członkowskie,
 • d. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 • e. przestrzegać uniwersalnych norm etycznych cywilizacji łacińskiej,
 • f. powstrzymywać się od działań na szkodę Stowarzyszenia

14. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków określonych w pkt. 13 lit. a-c.

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 • a. śmierci,
 • b. wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem,
 • c. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 • d. niepłacenia należnych składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy,
 • e. uprawomocnienia się uchwały zarządu oddziału, o której mowa w pkt 9a.

16. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w pkt 15 lit. c następuje w momencie prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego

17. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w pkt 15 lit. d następuje z mocy prawa z końcem 12 miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki członkowskie. Skarbnik oddziału obowiązany jest poinformować członka o grożącym ustaniu członkostwa na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem 11 miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki członkowskie.

18. Skarbnik Oddziału obowiązany jest poinformować członka o ustaniu członkostwa na mocy pkt 15 lit. d na piśmie lub pocztą elektroniczną wraz z pouczeniem o brzmieniu pkt 19.

19. Osobie, wobec której stwierdzono ustanie członkostwa na mocy pkt 15 lit. d przysługuje wniosek do Centralnej Komisji Rewizyjnej o rozstrzygnięcie czy jej członkostwo ustało, w terminie dwóch tygodni od otrzymania od skarbnika Stowarzyszenia informacji o ustaniu członkostwa.

20. W przypadku istnienia nierozpatrzonych odwołań od orzeczeń rozstrzygających postępowanie dyscyplinarne lub wniosków o których mowa w pkt 19 w czasie trwania Konwentu, Konwent rozpatruje je w pierwszym punkcie obrad.

Rozdział IV

Władze krajowe

21. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

 • a. Konwent,
 • b. Prezes,
 • c. Zarząd Główny,
 • d. Rada Krajowa,
 • e. Centralna Komisja Rewizyjna,
 • f. Sąd Naczelny.

Konwent

22. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

23. Członkowie realizują swe prawo uczestniczenia w Konwencie za pośrednictwem delegatów, chyba że liczba członków zwyczajnych jest mniejsza niż 51 – wtedy uczestniczą w Konwencie osobiście.

24. Przydziału liczby delegatów przypadających na każdy oddział dokonuje Centralna Komisja Rewizyjna na wniosek Prezesa, złożony najpóźniej na 7 tygodni przed datą zwołanego Konwentu, zgodnie z poniższymi regułami:

 • a. prawo wyboru delegatów przysługuje tylko tym oddziałom, do których należą członkowie zwyczajni, za których najpóźniej na 8 tygodni przed datą Konwentu Zwyczajnego rozliczono składki za okres do 3 miesiąca poprzedzającego dzień zwołanego Konwentu włącznie, a kopie ich deklaracji członkowskich przekazane zostały przez zarządy oddziałów zarządowi głównemu przed końcem szóstego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym ma się odbyć Konwent. Członkostwo ocenia się według stanu na dzień zwołanego Konwentu,
 • b. skreślony,
 • c. liczba delegatów równa się dwukrotności liczby oddziałów, o których mowa w punkcie 24 lit. a, jednak nie może być ona mniejsza niż 50,
 • d. każdy oddział, o którym mowa w punkcie 24 lit. a, jest reprezentowany przynajmniej przez jednego delegata. Prezesi pozostałych oddziałów biorą udział w Konwencie na prawach obserwatorów,
 • e. przydziału delegatów dokonuje się na podstawie liczby członków oddziału, o których mowa w pkt 24 lit. a systemem St. Lague’a,
 • f. uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej o przydziale mandatów winna zapaść nie później niż na pięć tygodni przed Konwentem.

25. Delegaci sprawują swój mandat do następnego Konwentu zwyczajnego.

25a. Mandat delegata wygasa z chwilą utraty członkostwa lub pisemnego zrzeczenia się mandatu delegata złożonego na ręce prezesa oddziału. W takiej sytuacji stosuje się punkt 72 lit. f.

26. Prawo uczestnictwa w Konwencie z pominięciem procedury wyborczej przysługuje członkom Zarządu Głównego będącym jednocześnie członkami zwyczajnymi, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Sądu Naczelnego. Odwołanie członka Zarządu Głównego po wyłonieniu delegatów w jego oddziale jest bezskuteczne.

27. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na dzień przypadający najpóźniej w ostatnim miesiącu jego kadencji.

28. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na pisemny wniosek:

 • a. 1/4 członków zwyczajnych,
 • b. Rady Krajowej,
 • c. Centralnej Komisji Rewizyjnej.

29. Prezes ma obowiązek zwołać Konwent nadzwyczajny we wskazanym przez wnioskodawcę terminie, z uwzględnieniem postulowanych punktów porządku obrad. Odwołanie Prezesa, członków Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Naczelnego, a także uzupełnienie składu Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Naczelnego oraz zmiana Statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Konwentu.

30. Prezes ma obowiązek poinformować prezesów oddziałów, Centralną Komisję Rewizyjną i Sąd Naczelny z co najmniej dwunastotygodniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu zwyczajnego. W przypadku Konwentu nadzwyczajnego Prezes przekazuje powyższe informacje również delegatom – wszystkim z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

31. Do ważności Konwentu wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, Konwent jest ważny bez względu na liczbę obecnych.

32. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

33. Konwent:

 • a. wybiera Prezesa na roczną kadencję,
 • b. odwołuje Prezesa bezwzględną większością głosów pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy, który kończy kadencję poprzednika,
 • c. wybiera bezwzględną większością członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na czas dwóch kolejnych kadencji Prezesa,
 • d. odwołuje większością 2/3 głosów członka Centralnej Komisji Rewizyjnej pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,
 • e. wybiera członków Sądu Naczelnego na czas dwóch kolejnych kadencji Prezesa,
 • f. odwołuje bezwzględną większością głosów członka Sądu Naczelnego pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,
 • g. uzupełnia skład Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Naczelnego w przypadku vacatu,
 • h. wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Centralnej Komisji Rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
 • i. zmienia Statut większością 2/3 głosów,
 • j. ustala wysokość centralnych składek członkowskich i wpisowego,
 • k. określa cele i linię działania Stowarzyszenia,
 • l. decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem.

Prezes i Zarząd Główny

34. Prezes:

 • a. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 • b. powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
 • c. kieruje pracami Zarządu Głównego,
 • d. przygotowuje projekty porządku obrad Konwentu i Rady Krajowej,
 • e. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem.

35. Zarząd Główny zbiera się z inicjatywy Prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego również na wniosek dwóch jego członków, Rady Krajowej lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.

36. W posiedzeniu Zarządu Głównego musi uczestniczyć przynajmniej trzech jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

37. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności – wiceprezesa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

38. Zarząd Główny może podejmować decyzje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

39. Zarząd Główny:

 • a. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • b. realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim,
 • c. za zgodą Rady Krajowej powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych,
 • d. po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Rewizyjnej ustala wzór deklaracji członkowskiej,
 • e. w wypadku rozwiązania oddziału Stowarzyszenia przyporządkowuje jego członków do innych oddziałów,
 • f. stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek śmierci lub wystąpienia,
 • g. uchwala regulamin swoich prac,
 • h. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem,
 • i. powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych,
 • j. decyduje o współpracy o zasięgu ogólnopolskim z innymi organizacjami,
 • k. inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim,
 • l. uchwala politykę bezpieczeństwa Stowarzyszenia oraz pozostałe regulacje związane z ochroną danych osobowych.

39a. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

39b. 1. Członkowie Zarządu Głównego mogą być wynagradzani za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

2. Sposób, wysokość i kryteria przyznawania wynagrodzenia na wniosek Rady Krajowej określa Konwent w uchwale podjętej większością 2/3 głosów.

Rada Krajowa

40. W skład Rady Krajowej wchodzą członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. W zastępstwie prezesa oddziału w obradach Rady Krajowej może uczestniczyć pisemnie przez niego upoważniony członek oddziału.

40a. Członkami Rady Krajowej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

41. Rada Krajowa zbiera się przynajmniej raz na kwartał z inicjatywy Prezesa, Zarządu Głównego albo na wniosek połowy swych członków. Prezes ma obowiązek poinformować członków Rady Krajowej i przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej z 14 dniowym wyprzedzeniem o jej miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.

42. Do ważności Rady Krajowej wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych. W drugim terminie, nie wcześniej niż godzinę po pierwszym, Rada Krajowa jest ważna bez względu na liczbę obecnych.

43. Rada Krajowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

44. Rada Krajowa:

 • a. uchwala strategię działania Stowarzyszenia,
 • skreślony
 • skreślony
 • skreślony
 • e. może żądać od Zarządu Głównego przedstawienia informacji o sytuacji organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
 • f. uchwala regulamin swoich prac,
 • g. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem,
 • h. nadaje, na wniosek walnego zebrania oddziału, tytuł członka honorowego.

Centralna Komisja Rewizyjna

45. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Sądzie Naczelnym, zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów ani pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

46. Pracami Centralnej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.

47. Centralna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość

48. Centralna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

49. Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:

 • a. kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
 • b. wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium,
 • c. interpretacja Statutu,
 • d. orzekanie o zgodności regulaminów Zarządu Głównego, Rady Krajowej i oddziałów ze Statutem. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminów Zarządu Głównego i Rady Krajowej w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia Statutu. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu oddziału stosuje się postanowienia uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzeniu niezgodności regulaminu oddziału ze Statutem,
 • e. orzekanie na wniosek członków oddziału lub Rady Krajowej o ważności walnego zebrania. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminu oddziału Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje prezesowi oddziału zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w terminie 30 dni w celu wyboru nowych władz. Obowiązki komisji rewizyjnej oddziału przejmuje wyznaczona przez Centralną Komisję Rewizyjną komisja rewizyjna innego oddziału,
 • f. orzekanie na wniosek członków oddziału o ważności walnego zebrania i prawidłowości wyboru delegatów na Konwent. W przypadku rażącego naruszenia Statutu, regulaminu oddziału lub ordynacji wyborczej Centralna Komisja Rewizyjna unieważnia wybór delegatów i wnioskuje do Sądu Naczelnego o przeprowadzenie losowania delegatów spośród członków zwyczajnych oddziału,
 • g. orzekanie o zgodności działań Zarządu Głównego i Rady Krajowej ze Statutem i regulaminami. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności,
 • h. wyłączne prawo wnioskowania do Sądu Naczelnego o stwierdzenie trwałej niezdolności Prezesa do sprawowania funkcji z jednoczesnym powierzeniem jego obowiązków wiceprezesowi, który zwołuje Konwent zwyczajny w terminie 8 tygodni,
 • i. uchwalanie ordynacji wyborczej do wyboru delegatów na Konwent,
 • j. uchwalanie regulaminu wzorcowego dla oddziałów,
 • k. uchwalanie regulaminu Konwentu,
 • l. uchwalanie zasad prowadzenia dokumentacji,
 • m. orzekanie o prawidłowości wniosków, o których mowa w punkcie 28 lit. a,
 • n. uchwalanie regulaminu swoich prac,
 • o. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem,
 • p. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Naczelnego rozstrzygających postępowanie dyscyplinarne,
 • r. rozpatrywanie wniosków o których mowa w pkt 19.

50. Nie udzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres 18 miesięcy.

51. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz krajowych i władz oddziałów, z wyjątkiem Sądu Naczelnego. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.

51a. Centralna Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy wszczynane na wniosek oraz odwołania od orzeczeń Sądu Naczelnego w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku lub odwołania. Nie wydanie w terminie uchwały w sprawach dotyczących pkt 49 lit. c skutkuje uznaniem za prawidłową interpretację wnioskodawcy.

51b. Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej ma obowiązek przedstawienia na Konwencie Zwyczajnym sprawozdania z jej prac prowadzonych w ostatnim roku. Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy Centralna Komisja Rewizyjna przekroczyła termin 2 miesięcy, w sprawozdaniu należy umieścić informację o każdym opóźnieniu o treści ,,Centralna Komisja Rewizyjna w sprawie (tu wskazać sprawę) nie dochowała terminu, spóźniając się o (tu liczba dni opóźnienia).

Sąd Naczelny

52. Sąd Naczelny składa się z 3 sędziów, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym, Centralnej Komisji Rewizyjnej, zarządach i komisjach rewizyjnych oddziałów.

53. Pracami Sądu Naczelnego kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.

54. Sąd Naczelny podejmuje uchwały na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

55. Sąd Naczelny podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

56. Do kompetencji Sądu Naczelnego należy:

 • a. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,
 • b. procedowanie i rozstrzyganie w postępowaniu dyscyplinarnym,
 • c. skreślony,
 • d. uchwalanie regulaminu swoich prac,
 • e. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem.

57. Sąd Naczelny rozpatruje spory i rozstrzyga w postępowaniach dyscyplinarnych w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku wszczynającego postępowanie, jednakże decyzje pozbawiające praw członkowskich podejmuje przed odpowiednim Walnym Zebraniem. Uchwała Sądu Naczelnego w sprawach z pkt 56 lit. a jest ostateczna.

57a. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte w sytuacji, gdy zachowanie członka jest sprzeczne ze Statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami władz krajowych lub władz oddziału.

57b. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być orzeczone:

 • a) upomnienie,
 • b) publiczna nagana na forum Stowarzyszenia,
 • c) obowiązek wykonania określonego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia lub powstrzymania się od określonych czynności,
 • d) zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia lub sprawowaniu funkcji w określonych organach Stowarzyszenia na okres do 2 lat,
 • e) wykluczenie ze stowarzyszenia

57c. W przypadku prawomocnego orzeczenia kary na podstawie pkt 57 b lit. d Sąd Naczelny niezwłocznie zwraca się do Centralnej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zawieszonego członka na czas jego zawieszenia, nie dłuższy niż do końca jego kadencji. Centralna Komisja Rewizyjna wydaje uchwałę w sprawie wyznaczenia pełniącego obowiązki zawieszonego członka niezwłocznie po konsultacji z Prezesem Stowarzyszenia.

57d. W przypadku orzeczenia kary wykluczenia ze Stowarzyszenia, Sąd Naczelny może jednocześnie zakazać ponownego wstąpienia do Stowarzyszenia na okres do 5 lat od uprawomocnienia się uchwały.

57e. Uchwała Sądu Naczelnego rozstrzygająca postępowanie dyscyplinarne staje się prawomocna z upływem terminu na wniesienie odwołania lub jeśli odwołanie zostało wniesione, po utrzymaniu jej przez Centralną Komisję Rewizyjną. Uchwała Sądu Naczelnego winna być doręczona członkowi na piśmie lub pocztą elektroniczną wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania pod rygorem jej nieważności.

57f. Od uchwały Sądu Naczelnego rozstrzygającej postępowanie dyscyplinarne przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

57g. Przewodniczący Sądu Naczelnego ma obowiązek przedstawienia na Konwencie Zwyczajnym sprawozdania z jego prac Sądu prowadzonych w ostatnim roku. Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy Sąd Naczelny przekroczył termin 2 miesięcy, w sprawozdaniu należy umieścić informację o każdym opóźnieniu o treści ,,Sąd Naczelny w sprawie (tu wskazać sprawę) nie dochował terminu, spóźniając się o (tu liczba dni opóźnienia).

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

58. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 • a. składek członkowskich,
 • b. darowizn, spadków i zapisów,
 • c. działalności statutowej,
 • d. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • e. dotacji,
 • f. ofiarności publicznej.

58a. Przez składki członkowskie należy rozumieć składki centralne. Oddziały mogą dodatkowo uchwalić obowiązek opłacania składek oddziałowych, które są odrębne od składek członkowskich

58b. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

58c. Zabronione jest:

 • a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej ,,osobami bliskimi”.
 • b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następnie bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych i w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
 • d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

59. Walne zebranie oddziału może podjąć uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział. Przed podjęciem tej uchwały prezes oddziału zwraca się do Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzenie zgodności regulaminu oddziału ze Statutem. Centralna Komisja Rewizyjna winna podjąć taką uchwałę w ciągu 30 dni. Uchwała o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział, podjęta bez wskazanej wyżej uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej, jest bezwzględnie nieważna. Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej o odmowie stwierdzenia zgodności regulaminu oddziału ze Statutem musi zawierać uzasadnienie.

60. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwala Rada Krajowa na wniosek Zarządu Głównego. Do tego czasu obowiązują zasady gospodarki finansowej uchwalone przez Centralną Komisję Rewizyjną.

61. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes i skarbnik Zarządu Głównego łącznie. Zarząd Główny może upoważnić prezesa i skarbnika oddziału działających łącznie do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

62. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oddziału posiadającego osobowość prawną uprawnieni są prezes i skarbnik oddziału łącznie.

Rozdział VI Oddziały Stowarzyszenia

63. Oddziały Stowarzyszenia są tworzone przez Zarząd Główny za zgodą Rady Krajowej. Oddziały są rozwiązywane przez Radę Krajową:

 • a. w przypadku działań rażąco sprzecznych ze Statutem lub trwałej niezdolności do działań statutowych – na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej,
 • b. na wniosek walnego zebrania oddziału podjęty bezwzględną większością głosów.

64. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu oddziału zawiera w swojej treści powołanie tymczasowego prezesa oddziału. Tymczasowy prezes oddziału w terminie 3 tygodni zwołuje pierwsze walne zebranie oddziału. W trakcie pierwszego walnego zebrania czynne i bierne prawa wyborcze przysługują wszystkim członkom oddziału, niezależnie od zakończenia okresu kandydackiego.

65. Do czasu przyjęcia regulaminu oddział działa na podstawie regulaminu wzorcowego.

66. 1. Władzami oddziału są:

 • a. walne zebranie,
 • b. prezes,
 • c. zarząd,
 • d. komisja rewizyjna.

2. Z zastrzeżeniem postanowień Statut, regulamin oddziału może przewidywać powoływanie w nim rad, kół i sekcji.

67. W Walnym Zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni, zwani dalej członkami oddziału, o ile nie zalegają ze składkami członkowskimi oraz oddziałowymi, o ile regulamin oddziału nie stanowi inaczej.

68. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie – z 14 dniowym wyprzedzeniem – wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie, głównych punktach obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek. Jeżeli wniesione odwołania od decyzji zawieszających członkostwo nie zostały jeszcze rozpatrzone, zawiadamia się również Sąd Naczelny.

69. Ponadto w pierwszym terminie do ważności walnego zebrania wymagana jest obecność połowy członków oddziału, uprawnionych do udziału w nim. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

70. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub regulamin przewiduje inaczej.

71. Walne zebranie jest zwoływane przez prezesa:

 • a. nie rzadziej niż raz w roku, chyba że regulamin stanowi inaczej,
 • b. na wniosek 1/3 członków oddziału,
 • c. na żądanie komisji rewizyjnej lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.

W przypadkach b) i c) prezes ma obowiązek zwołać walne zebranie we wskazanym, najwyżej 30 dniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad. Wybór władz i zmiana regulaminu oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie walnego zebrania.

71a. W razie niemożności zwołania walnego zebrania oddziału z powodu braku prezesa oddziału, walne zebranie może zwołać Prezes Stowarzyszenia w miejscowości, będącej siedzibą oddziału. Pkt. 64 zdanie 2 stosuje się.

72. Walne zebranie:

 • a. wybiera prezesa oddziału na roczną kadencję, chyba że regulamin stanowi inaczej. Postanowienie o trybie wyboru Prezesa Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio,
 • b. wybiera komisję rewizyjną na czas kadencji prezesa,
 • c. uchwala regulamin oddziału,
 • d. wysłuchuje sprawozdania ustępującego prezesa i komisji rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom zarządu,
 • e. ustala wysokość oddziałowych składek członkowskich i wpisowego,
 • f. wybiera delegatów na Konwent,
 • g. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem i regulaminem oddziału,
 • h. podejmuje uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział.

73. Do czasu doręczenia Zarządowi Głównemu kopii protokołu walnego zebrania, które dokonało wyboru nowych władz, prezes oddziału nie wchodzi w skład Rady Krajowej.

74. Do kompetencji prezesa oddziału należy:

 • a. reprezentowanie oddziału,
 • b. kierowanie pracami zarządu oddziału,
 • c. udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych,
 • d. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem i regulaminem oddziału.

75. Zarząd oddziału składa się przynajmniej z trzech osób: prezesa, sekretarza i skarbnika.

76. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

77. Do kompetencji zarządu oddziału należy:

 • a. kierowanie działalnością oddziału,
 • b. wykonywanie uchwał walnego zebrania oddziału,
 • c. współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich,
 • d. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem i regulaminem oddziału.

78. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, chyba że regulamin oddziału stanowi inaczej. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego i zarządu oddziału.

79. Komisja rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

80. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

81. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 • a. kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
 • b. wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom zarządu absolutorium,
 • c. interpretacja regulaminu oddziału,
 • d. orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu oddziału,
 • e. orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności,
 • f. informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • g. uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej,
 • h. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem i regulaminem oddziału.

82. Nie udzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok.

83. Komisja rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału i władz rad, kół i sekcji. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty oddziału.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

84. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Konwentu podjętej większością 4/5 liczby uprawnionych do udziału w Konwencie. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.

85. W przypadku braku decyzji, co do przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia lub w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia aktem prawnym wyższego rzędu, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Caritas Polska, a dokumentacja Stowarzyszenia przechodzi na własność Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Postanowienia przejściowe

86. 1. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą przyjęcia. Postanowienia o kadencji i trybie wyboru władz krajowych stosuje się od najbliższego Konwentu zwyczajnego po Konwencie w którym zmiany zostały uchwalone.

2. Statut w przepisach przejściowych może przewidzieć wyjątki od powyższych regulacji.