Konwent Nadzwyczajny KoLibra

Na podstawie pkt. 30 statutu Stowarzyszenia KoLiber informuję członków stowarzyszenia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu.

Data: 25 stycznia 2020 roku.

I termin: 10:00, II termin: 11:00

Miejsce: Warszawa

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Wybór protokolanta;

4. Sporządzenie listy obecności i sprawdzenie ważności mandatów;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Wybór komisji skrutacyjnej;

7. Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do Statutu Stowarzyszenia;

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie obrad.

Karol Handzel
Prezes Zarządu Głównego