images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

 Zapraszamy na konferencję z okazji 100-lecia pierwszego niemieckiego wydania „Teorii pieniądza i kredytu” Ludwiga von Misesa oraz z okazji pierwszego polskiego wydania, które właśnie się ukazało. 

Konferencja odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz.18.30 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prelegentami podczas konferencji będą Robert Gwiazdowski, Krzysztof Habich oraz Witold Falkowski

W 1912 roku ukazało się wydanie Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel , jedno z pierwszych dzieł Ludwiga von Misesa, wybitnego przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii,  który wsławił się pracami poświęconymi zagadnieniom dotyczącym inflacji, polityki monetarnej, wolnemu rynkowi oraz gospodarki planowej.

Pod­stawą trwa­łego roz­woju spo­łecz­nego (i gospo­dar­czego), jak twierdzi Mises w „Teorii pieniądza i kredytu”  jest dba­łość o zdrowy pie­niądz. To prze­sła­nie jest ponad­cza­sowe. Jak pisze Mises, „zasada zdro­wego pie­nią­dza, która przy­świe­cała XIX-wiecznym kon­cep­cjom pie­nią­dza i pro­gra­mom poli­tycz­nym, sta­no­wiła owoc kla­sycz­nej eko­no­mii poli­tycz­nej. Była ona zasad­ni­czym punk­tem libe­ral­nego pro­gramu opra­co­wa­nego przez XVIII-wieczną filo­zo­fię spo­łeczną i pro­pa­go­wa­nego w następ­nym wieku przez naj­bar­dziej wpły­wowe par­tie poli­tyczne Europy i Ame­ryki.”

 Podczas konferencji wygłoszą prelekcje:

 Witold Falkowski, prezes Instytutu Ludwiga von Misesa  „Znaczenie Teorii pieniądza i kredytu we współczesnej gospodarce”

 Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha „Mises i jego dzieło”

 Krzysztof Habich, przedsiębiorca – Czym jest pieniądz?

Konferencja organizowana jest przez wydawnictwo Fijor Publishing, Instytut Ludwiga von Misesa oraz Stowarzyszenie KoLiber.

Podczas konferencji będzie możliwość zakupu „Teorii pieniądza i kredytu” oraz innych wolnorynkowych pozycji wydawnictwa Fijorr Publishing. Stoisko będzie obsługiwała księgarnia  www.capitalbook.pl.

Serdecznie zapraszamy!

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found