Zwołanie Konwentu Stowarzyszenia KoLiber

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber

nr 2011/11/05/CEN/PRE/01

o zwołaniu Konwentu

Na podstawie punktu 27 i 34d Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Konwent w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

 

Termin:

17 grudnia 2011 r., godz. 10:00 (pierwszy termin), 11:00 (drugi termin)

 

Miejsce:

Warszawa

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór protokolanta.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Wybór przewodniczącego obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu Głównego.
8. Sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej.
9. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia.

10. Pytania do kandydatów na Prezesa.

11. Wybór Prezesa.

12.Zgłaszanie kandydatów do Sądu Naczelnego.
13.Wybór członków Sądu Naczelnego.
14.Dyskusja i głosowanie nad zmianami w treści Statutu Stowarzyszenia.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.

 

Marcin Kamiński

 

Prezes Stowarzyszenia KoLiber