Zarząd Główny podjął uchwałę z poparciem dla Marszu Niepodległości

Zarząd Główny jednomyślnie podjął uchwałę z poparciem dla wyrażania uczuć patriotycznych w przestrzeni publicznej, w szczególności z okazji Dnia Niepodległości poprzez uczestnictwo w Marszu Niepodległości.

 

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
nr 2011/10/29/CEN/ZG/01
o poparciu Marszu Niepodległości

 

Na podstawie punktu 39 lit. a i lit. b. Statutu Stowarzyszenia KoLiber oraz kierując się zapisem Deklaracji ideowej Stowarzyszenia KoLiber w brzmieniu:

„Jesteśmy przeświadczeni, że tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi niepodległościowymi tradycjami stanowi wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni suwerennego Państwa Polskiego. Dlatego uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności będziemy przeciwdziałać narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i wojskowej przez podmioty zewnętrzne.”

Zarząd Główny podejmuje uchwałę o treści:

„Stowarzyszenie KoLiber z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości wyraża aprobatę dla promowania wartości patriotycznych, w szczególności organizacji Marszu Niepodległości, który ma na celu zamanifestowanie naszej narodowej dumy i przywiązania do suwerennego Państwa Polskiego.”

Marcin Kamiński – Prezes
Igor Pawłowski – I Wiceprezes
Karol Rozenberg – II Wiceprezes
Agnieszka Gańko – Sekretarz
Seweryn Szwarocki – Skarbnik