Włocławek: Walne Zebranie 29 lutego 2012r.

Prezes oddziału we Włocławku KoLega Jarosław Kłosiński zwołuje Walne Zebranie. Odbędą się wybory nowych władz- w środę 29 lutego 2012r. Zapraszamy na godzinę 17:00 do „Gospody u Młynarza” , przy ul. Okrzei 77.

 

Będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskiej, opłacenia składek oraz dyskusji nad planami działalności. Zapraszamy!

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia KoLiber Oddział Włocławek.

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór przewodniczącego walnego zebrania oraz protokolanta.
5.    Wysłuchanie sprawozdania z działania Zarządu Oddziału.
6.    Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.    Przyjęcie regulaminu oddziału.
8.    Przyjęcie nowych członków w struktury oddziału.
9.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10.     Wybór Prezesa Oddziału.
11.     Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału.
12.     Ustalenie wysokości składki członkowskiej dla członków oddziału.
13.     Omówienie sytuacji na polskiej scenie politycznej pod kątem   
ewentualnej współpracy Oddziału z partiami politycznymi, kandydatami na samorządowców, itp.
14.    Sprawy różne.
15.     Zamknięcie obrad.