Walne zebranie oddziału warszawskiego

Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber odbędzie się w piątek,
28 marca 2008 roku, na godz. 17.30 Drugi termin godz. 18:30.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Fundacji Res Publica Nowa na ul. Gałczyńskiego 5.

Walne zebranie oddziału warszawskiego.
Zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na piątek,
28 marca 2008 roku, na godz. 17.30 Drugi termin wyznaczam na godz. 18:30.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Fundacji Res Publica Nowa na ul. Gałczyńskiego 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie prezesa i członków zarządu z działalności oddziału.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Dyskusja i pytania do prezesa oraz członków zarządu.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania
do kandydatów.
10. Wybór prezesa oddziału.
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej oddziału.
12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Marta Kube
Prezes Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia KoLiber