Regulamin Skrzydeł KoLibra

Regulamin przyznawania nagrody

SKRZYDŁA KOLIBRA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Skrzydła KoLibra są nagrodą honorową przyznawaną raz w roku kalendarzowym.
 2. Celem przyznawania nagrody Skrzydła KoLibra jest uhonorowanie wysiłków laureata w pracy dla dobra organizacji oraz zachęcenie młodszych członków stowarzyszenia do wzmożonej działalności na tym polu.
 3. Nagrodę Skrzydła KoLibra przyznaje się członkom KoLibra za wkład w rozwój Stowarzyszenia, działanie dla jego dobra i dawanie swą postawą przykładu pozostałym członkom.
 4. O wyborze laureata nagrody Skrzydła KoLibra za dany rok kalendarzowy decyduje Kapituła Konkursowa.
 5. KAPITUŁA KONKURSOWA

 6. Kapituła Konkursowa składa się z minimum trzech członków.
 7. Członkostwo w Kapitule Konkursowej jest dobrowolne.
 8. Prawo do członkostwa w Kapitule Konkursowej za dany rok mają wszyscy poprzedni laureaci nagrody będący członkami stowarzyszenia oraz prezes Stowarzyszenia KoLiber.
 9. W wypadku gdy liczba byłych laureatów uprawnionych do zasiadania w Kapitule Konkursowej jest mniejsza od trzech skład Kapituły Konkursowej uzupełnia się kolejno o przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego Sądu Naczelnego, cieszące się powszechnym zaufaniem osoby wskazane przez prezesa.
 10. Kapituła Konkursowa musi podjąć decyzję o przyznaniu nagrody za dany rok najpóźniej na 5 dni przed datą Konwentu zwyczajnego. W przeciwnym wypadku nagroda za dany rok nie będzie przyznana.
 11. Prezes Stowarzyszenia KoLiber przekazuje Kapitule Konkursowej zgłoszone nominacje.
 12. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

 13. Kandydatami do nagrody mogą być tylko osoby będące w chwili przyznawania nagrody członkami zwyczajnymi stowarzyszenia korzystającymi z pełni praw członkowskich.
 14. Zaleca się by podczas wyboru laureata zwracać szczególną uwagę na osoby nie pełniące znaczących funkcji w stowarzyszeniu.
 15. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie przez członka zwyczajnego stowarzyszenia na ręce prezesa Stowarzyszenia KoLiber nominacji popartej krótkim uzasadnieniem oraz kontrasygnatą czterech innych członków zwyczajnych stowarzyszenia tak, by zgłaszający danego kandydata reprezentowali co najmniej dwa oddziały.
 16. Każda osoba uprawniona do zgłaszania kandydatur może nominować do nagrody tylko jednego kandydata.
 17. Zgłoszenie może nastąpić drogą pisemną, ustną bądź elektroniczną.
 18. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń ogłasza się publicznie.
 19. Zgłoszenia przyjmuje się do chwili rozpoczęcia zebrania Kapituły Konkursowej wyłaniającego laureata nagrody.
 20. Od chwili rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do dnia zebrania Kapituły Konkursowej musi upłynąć minimum 7 dni.
 21. WYBÓR LAUREATA

 22. Członkowie Kapituły Konkursowej weryfikują zgłoszenia kandydatów przekazane przez sekretarza Kapituły i ustalają listę kandydatów spełniających wszelkie wymogi formalne.
 23. Kapituła Konkursowa może przyznać więcej niż jedną nagrodę lub też nie przyznać jej wcale.
 24. Podczas głosowania nad wyborem laureata każdy z członków Kapituły Konkursowej może głosować co najwyżej na tylu kandydatów, ile nagród postanowi przyznać Kapituła Konkursowa.
 25. Laureatem nagrody zostaje kandydat z największą liczbą głosów.
 26. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos kolejno:
  • byłych laureatów nagrody w kolejności przyznawania nagrody
  • osób sprawujących funkcje wymienione w punkcie 8.
 27. Kapituła Konkursowa zobowiązana jest umotywować wybór laureata krótkim uzasadnieniem.
 28. OGŁOSZENIE I WRĘCZENIE NAGRODY

 29. Decyzję Kapituły Konkursowej ogłasza się do publicznej wiadomości na Konwencie.
 30. Nagrodę wręcza prezes Stowarzyszenia KoLiber na konwencie. W szczególnych przypadkach nagroda może być wręczona na spotkaniu macierzystego oddziału laureata, radzie krajowej lub innym zgromadzeniu członków stowarzyszenia.
 31. Nagrodę stanowi grawerowany dyplom „Skrzydła KoLibra” wraz z uzasadnieniem Kapituły Konkursowej.
 32. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 33. Nagroda jest nieprzechodnia.
 34. W sprawach spornych stosuje się przepisy statutowe.

 

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu SKL KoLiber nr 12/2002 dnia 21 marca 2002 roku i zmieniony uchwałami Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber Nr 2012/10/27/CEN/ZG/01 dnia 27 października 2012 roku i Nr 2014/11/20/CEN/ZG/01 z dnia 20 listopada 2014 roku.