30.06 Rada Krajowa w Sopocie

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 30. czerwca 2012 r., godz. 13.00 (pierwszy termin), 14.00 (drugi termin)

Miejsce: Sopot

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:

a. wybór protokolanta,

b. sprawdzenie ważności mandatów,

c. lista obecności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Głównego i przedstawienie planów na przyszłość.

4. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Seweryn Szwarocki

Prezes Stowarzyszenia KoLiber