Nowe władze KoLibra

W minioną sobotę, dnia 12 grudnia odbył się w Warszawie Konwent naszego stowarzyszenia podczas którego wybrane zostały nowe władze KoLibra. Prezesem został wybrany były prezes oddziału Wrocławskiego, Kamil Rybikowski.

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie KoLeżanka Małgorzata Lemańczyk została wybrana Protokolantką Konwentu, natomiast KoLega Marcin Kamiński przewodniczącym obrad. Po przyjęciu porządku dziennego, powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie: Katarzyna Guziak, Agnieszka Białas, Piotr Błaszczyk, Piotr Furmanek oraz Jakub Szrajber. Dla zaopiniowania propozycji poprawek statutowych została powołana Komisja Statutowa do której wybrani zostali: Adam Justa, Kacper Chołody, Bartłomiej Gilewski, Adam Kondrakiewicz, Miłosz Węgrzyn oraz Stanisław Wojtera.

Konwent Zwyczajny, który jest zwoływany corocznie pod koniec roku kalendarzowego, jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu KoLiber. Delegaci, którzy pochodzą ze wszystkich oddziałów, wybierają na nim nowego Prezesa, członków Sądu Naczelnego oraz co dwa lata członków Centralnej Komisji Rewizyjnej (CKR). Konwent większością 2/3 głosów może także uchwalać zmiany statutu.

Na każdym Konwencie sprawozdanie ze swojej kadencji składają członkowie Zarządu Głównego, a także CKR. Ustępujący Prezes Tomasz Pułról przez niemal godzinę przedstawiał sukcesy jakie odniósł w mijającym roku KoLiber jako całość, jak i poszczególne oddziały lub poszczególni członkowie. Warto bowiem przypomnieć, że właśnie w 2015 r., aż sześciu członków KoLibra zostało posłami na Sejm RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk (okręg Gdynia), Magdalena Błeńska (okręg Gdańsk), Marcin Horała (okręg Gdynia), Jakub Kulesza (okręg Lublin), Paweł Lisiecki (okręg Warszawa), Tomasz Rzymkowski (okręg Sieradz). Doceniona została także Katarzyna Guziak, która została laureatką tegorocznych Skrzydeł KoLibra.

Po sprawozdaniu Centralnej Komisji Rewizyjnej, Konwent udzielił absolutorium wszystkim ustępującym członkom Zarządu. Po dyskusji nad wizją stowarzyszenia, wybrano nowego Prezesa KoLibra. Tę ważną funkcję powierzono KoLedze Kamilowi Rybikowskiemu. Pochodzi on z Kalisza, gdzie uczestniczył w zakładaniu tamtejszego oddziału, jednak w ostatnim czasie związany był z odziałem Wrocławskim.

W trakcie Konwentu wybrano również członków Sądu Naczelnego na kolejną roczną kadencje. Zostali nimi KoLedzy Kacper Chołody (przewodniczący), Jan Bielicki oraz ustępujący Prezes Tomasz Pułról.

Po przyjęciu zmian w statucie i rozpatrzeniu wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady, dziękując wszystkim za przybycie.

Małgorzata Lemańczyk, Protokolant
Marcin Kamiński, Przewodniczący

(Na zdjęciu od lewej: Skarbnik Piotr Furmanek, II Wiceprezes Krzysztof Prudel, Sekretarz Małgorzata Lemańczyk, Prezes Kamil Rybikowski, I Wiceprezes Maciej Letkiewicz, Pełnomocnik Zarządu ds. mediów i promocji Piotr Celiński)